Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki - (523/1999) 10 § ja 24 § - 4.7.2017
GDPR - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 - 27.4.2016

1. REKISTERIN PITÄJÄ JA HENKILÖTIEDON KÄSITTELIJÄ
Nimi: VMS Racing Oy (2452273-5)
Osoite: Kalliontie 23, 36220 Kangasala
Muut yhteystiedot: 0400 228 589, info@vmsracing.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Nimi: Veli-Pekka Viskari
Osoite: Kalliontie 23, 36220 Kangasala
Muut yhteystiedot: 0400 228 589, info@vmsracing.fi

3. REKISTERIN NIMI
VMS Racing Oy:n asiakastietokanta

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Asiakastietokannan tarkoitus on kerätä ja hallita asiakkaiden tietoja. Tietoja hyödynnetään auton huoltoon, asiakassuhteen viestintään, hoitoon ja kehittämiseen. Tietoja hyödynnetään vain kahdenkeskeiseen viestintään.
Henkilötietolaki (523/1999) 8 §

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Yhteydenottolomakkeen tiedot: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, auton rekisterinumero ja asiakkaan viesti. Yhteistyön edetessä kerätään mahdollisesti seuraavia tietoa asiakkaasta: yritys, luottokorttinumero ja osoite.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakastietokannan tiedot antaa asiakas täyttäessään yhteydenottolomakkeen tai tietoisesti antaessaan muut tiedot. Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen ja sopimuksen tuottamiseksi.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Asiakastietoja käsittelee vain VMS Racing Oy:n työntekijät, jotka ovat suoraan tekemisissä asiakkuuden kanssa. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn erillistä lupaa.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Käytämme mahdollisesti henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta. Varmistamme tiedonsiirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Käyttämämme järjestelmät ovat Privacy Shield -ohjelman mukaisesti sertifioituja.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
A) Manuaalinen aineisto
Tietoja ei lähtökohtaisesti käsitellä manuaalisesti. Mikäli tiedot tulostetaan, käsitellään niitä huolellisesti ja hävitetään käytön jälkeen.
B) IT:lla käsiteltävät tiedot
Tiedot kerätään tietokantaan, joka on suojattu palomuureilla, ssl-suojauksella ja tietojen käsittelyn varmenteilla. Asiakastietokannan käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja korkean tason henkilökohtaista salasanaa ja on vain yhden henkilön käytössä. Tietokannan suojauksessa käytetään korkeita laatuvaatimuksia.

10. TARKASTUSOIKEUS
Jokaisella, joka on lähettänyt tietonsa yhteydenottolomakkeella tai ollut yhteydessä VMS Racing Oy:hyn, on oikeus tarkistaa omat tietonsa.

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Jokaisella, joka on lähettänyt tietonsa yhteydenottolomakkeella tai ollut yhteydessä VMS Racing Oy:hyn, on oikeus vaatia omien virheellisten tietojen korjaamista.

12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista.
Rekisteröity saa siirtää omat antamansa tietonsa muihin rekistereihin. Tämä ei koske jalostettua tai yhteistyön aikana luotua tietoa rekisteröidystä.
Rekisteröidyllä on aina oikeus vaatia tietojensa poistoa asiakastietokannasta ja tulla unohdetuksi.
Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsen-valtion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tietopyynnöt tulee osoittaa sähköpostitse osoitteeseen:
info@vmsracing.fi
Voimme pyytää henkilötietojen varmistamista ja tietopyynnön tarkentamista.
Pyydetyt tiedot toimitetaan 1 kuukauden sisään pyynnöstä.

13. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYS
Säilytämme asiakkaan henkilötiedot yhteistyön ajan ja enintään yhden vuoden sen jälkeen. Tämän jälkeen poistamme tiedot järjestelmistämme.

14. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN
Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.